Bariet – Santa Lucia Mine, Sardinië


Bariet – Santa Lucia Mine, Sardinië, Italië

24 x 16 x 8 cm

Collectienummer: NCB-133

NCB 133-2

NCB 133-3